വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസം

വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ജില്ലാ ദുരന്ത നിയന്ത്രണ രൂപരേഖ – വയനാട് 01/08/2019 കാണുക (6 MB)
വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസം-പൂർണ്ണമായും തകർന്ന വീടുകൾക്ക് – സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് 26/07/2019 കാണുക (107 KB)
വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസം-പൂർണ്ണമായും തകർന്ന വീടുകൾക്ക് – മാനന്തവാടി താലൂക്ക് 26/07/2019 കാണുക (373 KB)
വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസം-പൂർണ്ണമായും തകർന്ന വീടുകൾക്ക് – വൈത്തിരി താലൂക്ക് 25/07/2019 കാണുക (2 MB)
വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക 18/06/2019 കാണുക (816 KB)