ടൂറിസം

കേരളത്തിലെ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർഷിക ജില്ലയാണ് വയനാട്. ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള പ്രദേശത്താണ് വയനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തണുത്ത കാലാവസ്ഥ, മഞ്ഞുമൂടിയ മലനിരകൾ, ഹരിത വനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ടതാണ് വയനാട്. കുന്നുകളും പ്രകൃതിസൌന്ദര്യവുമുള്ള പ്രകൃതിഭംഗി നിറഞ്ഞതാണ് ഈ പ്രദേശം. വയനാട്ടിലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം കിഴക്കിനിൽക്കുന്ന ഒരു വനപ്രദേശമാണ്. സമ്പന്നമായ വനപ്രദേശവും ഏഷ്യയിലെ ആനകളും, കടുവകളും, പുള്ളറും ഉൾപ്പെടുന്നു. തെക്കു ഭാഗത്ത് അംബുകുത്തി മലനിരകളിലാണ് പുരാതനമായ പെട്രോഗ്ലിഫുകൾ ഉള്ള എടയ്ക്കൽ ഗുഹകൾ.