രേഖകള്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കാരാപുഴ ജലസേചന പദ്ധതി – സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം 16/11/2019 കാണുക (3 MB)
മെഡിക്കൽ കോളേജ് വയനാട് – സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം 14/11/2019 കാണുക (1 MB)
വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് (2019) അന്തേവാസികൾ – വൈത്തിരി താലൂക്ക് 28/08/2019 കാണുക (6 MB)
അറിയിപ്പ് – വയനാട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അന്തേവാസികൾ 2019 28/08/2019 കാണുക (7 MB)
അറിയിപ്പ് – വയനാട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അന്തേവാസികൾ 2019 28/08/2019 കാണുക (12 KB)
വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് (2019) അന്തേവാസികൾ – വൈത്തിരി താലൂക്ക് 28/08/2019 കാണുക (7 MB)
വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് (2019) അന്തേവാസികൾ – മാനന്തവാടി താലൂക്ക് 28/08/2019 കാണുക (5 MB)
വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് (2019) അന്തേവാസികൾ – സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് 28/08/2019 കാണുക (5 MB)
വയനാട് ജില്ലാ ദുരന്ത നിയന്ത്രണ ഉത്തരവ് 21/08/2019 കാണുക (489 KB)
25.06.2019 ന് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രാദേശിക ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ 25/06/2019 കാണുക (222 KB)