രേഖകള്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
വയനാട് ജില്ലാ ദുരന്ത നിയന്ത്രണ ഉത്തരവ് 21/08/2019 കാണുക (489 KB)
25.06.2019 ന് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രാദേശിക ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ 25/06/2019 കാണുക (222 KB)
ജില്ലാ ദുരന്ത നിയന്ത്രണ രൂപരേഖ – വയനാട് 01/08/2019 കാണുക (6 MB)
വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസം-പൂർണ്ണമായും തകർന്ന വീടുകൾക്ക് – സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് 26/07/2019 കാണുക (107 KB)
വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസം-പൂർണ്ണമായും തകർന്ന വീടുകൾക്ക് – മാനന്തവാടി താലൂക്ക് 26/07/2019 കാണുക (373 KB)
വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസം-പൂർണ്ണമായും തകർന്ന വീടുകൾക്ക് – വൈത്തിരി താലൂക്ക് 25/07/2019 കാണുക (2 MB)
വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക 18/06/2019 കാണുക (816 KB)
ദുരന്ത നിവാരണം – സൂര്യാഘാതം – ജോലി സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 19/02/2019 കാണുക (353 KB)
27.12.2018 ന് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രാദേശിക ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ 27/12/2018 കാണുക (225 KB)
10.07.2018 ന് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രാദേശിക ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ 10/07/2018 കാണുക (282 KB)